Auti werking

Visie autiwerking MAI

Onze school heeft als type 9 school een uitgebreide autiwerking. Zo kunnen jongeren tussen 13 en 21 jaar met een diagnose ASS op onze school terecht.

We trachten door onze huidige autiwerking een veilige, rustige en vertrouwde omgeving te bieden voor onze leerlingen. Dit doen we door volgende zaken:

 • Elke leerling met ASS krijgt een mentor, dit is een vertrouwenspersoon doorheen de hele schoolcarrière die wekelijks gesprekken doet met de leerling. De mentor volgt zijn leerling(en) tijdens klassenraden, overleg, oudercontacten,…
 • De eerste 3 jaren krijgen de leerlingen met ASS de theorievakken in een structuurklas. Dit is een klas waar individuele werkposten zijn voorzien. Voor de praktijkvakken streven we naar zo klein mogelijke groepen en met zo veel mogelijk autismevriendelijke aanpassingen binnen de reguliere OV3 werking. Vanaf het 4de jaar kiezen we voor een volledig geïntegreerde werking voor zowel praktijk als theorie, omdat dit de latere integratie ten goede komt. Ons streefdoel is immers om de jongeren voor te bereiden op het werken en leven in een gewoon leef- en arbeidsmilieu.
 • Al onze leerkrachten beschikken over een basiskennis autisme.
 • We trachten steeds voorspelbaarheid te bieden: er kan gewerkt worden met TimeTimers, activiteiten en weekschema’s worden steeds overlopen,..
 • Cursussen hebben eenzelfde structuur, er wordt gewerkt met autivriendelijke picto’s, verduidelijking o.b.v. kleuren,…
 • Al onze leerlingen worden individueel benaderd. De noden worden individueel bepaald. Specifieke aandacht bij leerlingen met ASS gaat uit naar de aanpak in communicatie, zelfredzaamheid, vrije tijd, sociale vaardigheden, maatschappelijk functioneren, relaties en seksualiteit, het omgaan met ASS,...
 • We kunnen dan ook een individueel handelingsplan opstellen indien nodig.
 • Onze lokalen trachten we zo prikkelarm mogelijk te houden. De lokalen zijn duidelijk aangegeven. Er is een plattegrond met vermelding van de lokalen.
 • De leerlingen met ASS hebben de mogelijkheid om in een apart lokaal te eten tijdens de middag.
 • Op onze speelplaats is er ook een rustige hoek aanwezig waar de leerlingen met ASS minder prikkels ervaren.
 • Wanneer we leerlingen met autisme voorbereiden op integratie in een gewone leef– en arbeidsomgeving zullen heel wat (deel)vaardigheden aangeleerd moeten worden. Doorheen de opleiding krijgen de leerlingen vaardigheden en kennis aangereikt om binnen hun specifieke opleiding (zelfstandig) te leren werken. Vanaf het 4e jaar zullen de leerlingen op stage gaan. Voorbereiding van deze stage dient best zo vroeg mogelijk te beginnen zowel met de leerling als met de ouders. De duur van de stage, taakinvulling, stageplaats wordt afgestemd op de individuele noden en mogelijkheden van de leerling.
 • Meer nog dan bij de andere leerlingen is voor leerlingen met ASS samenwerking met betrokkenen erg belangrijk. Hierbij denken we in de eerste instantie aan de ouders, thuisbegeleidingsdiensten, CLB, psycholoog,… Er wordt dan ook geregeld overleg voorzien met betrokkenen. Dit kan rond de aanpak van concrete problemen die zich voordoen, maar ook rond het voorbereiden van de stage, bepalen van de doelen voor het individueel handelingsplan, …