Missie

Onze missie

Kwalificeren

Het Maria Assumpta Instituut (MAI) Met Aandacht voor Iedereen geeft, vanuit een eigen opvoedingsproject, aan jongeren, type basisaanbod en type 9 (autismespectrumstoornis), een algemene en sociale vorming en een beroepsvorming, zodat de leerlingen ondanks hun specifieke onderwijsbehoeften, in een gewoon leef- en arbeidsmilieu kunnen functioneren. Ieder mens heeft het fundamentele recht om gelukkig te zijn in zijn eigen leef – en arbeidswereld. Leren leren, leren werken en leren (samen) leven gaan op het MAI hand in hand.

Leervermogen en leerlingbegeleiding

Naast structuur is ook ondersteuning van essentieel belang. Leerlingen positief benaderen ondersteunt het leerproces en wordt dan ook regelmatig aangewend. Het bekrachtigen van gewenst gedrag is te verkiezen boven sancties. De begeleiding in het MAI is gericht op herstelgericht werken.

Talenten ontwikkelen

Het MAI besteedt veel aandacht aan een intakegesprek. Hieruit en uit de verslagen van het Centrum voor LeerlingBegeleiding (CLB) ontdekken we talenten. In het observatiejaar kan de leerling o.a. zijn talent ontplooien tijdens het vak creatieve talentenontwikkeling (CTO). Niveau, - vak - en klasoverschrijdende projecten geven ruimte aan de leerling om buiten de schoolse prestaties, zich andere vaardigheden eigen te maken. Binnen de lessen lichamelijke opvoeding, de extra sportieve uitdagingen, middagsport en speelplaatskoffer kunnen leerlingen, op eigen tempo, hun sportief talent ontwikkelen.

Betrokkenheid

Voor alle leerlingen werkt het MAI samen met de externe partners van de leerling; o.a. ouders, het multidisciplinair pijncentrum (MPC), thuisbegeleidingsdiensten, CLB, psycholoog… Deze partners kunnen als volwaardig lid deelnemen aan de klassenraden.De jongere kan pas groeien wanneer hij of zij centraal staat en de neuzen van alle partners in dezelfde richting wijzen.

Ons opvoedingsproject

Als katholieke dialoogschool, nodigt het MAI iedereen uit om met elkaar op zoek te gaan naar een open, zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving, waar plaats is voor iedereen. Hiertoe brengt ze christenen, andersgelovigen, niet - gelovige jongeren in dialoog samen. Iedereen komt aan het woord en kan zich ten volle ontplooien naar eigen kunnen en met hulp van anderen. Persoonlijke ontwikkeling veronderstelt niet alleen rechten, maar ook plichten. Vanuit onze christelijke inspiratie worden waarden als respect voor zichzelf, voor anderen en voor het milieu, eerlijkheid, rechtvaardigheid en liefde benaderd.

Werken aan gelijke kansen in het onderwijs (GOK) betekent dat het MAI zich sterk inzet voor verhoging van de motivatie en de betrokkenheid van alle leerlingen. Daarnaast probeert de school het gebrek aan basiskennis en –vaardigheden op te vangen d.m.v. een aangepaste lesaanpak. Er wordt ingespeeld op de diversiteit in de klassen. Hoe meer zelfvertrouwen de leerlingen hierbij krijgen, hoe beter de aanpak werkt.

Het MAI biedt, vanuit het opvoedingsproject, relationele en seksuele vorming (RSV) aan zodat onze leerlingen kunnen uitgroeien tot gelukkige volwassen mensen. Gelijkwaardigheid, respect voor de eigenheid, welbevinden en persoonlijke ontwikkeling zijn hierbij voor ons belangrijk. Niet enkel leerkrachten, maar ook leerlingbegeleiders, CLB, directie en externe partners dragen hieraan bij. De lessen worden gegeven met de nodige deskundigheid, discretie, ernst en respect voor de privacy.

Opdracht


Fundamenteel is ons onderwijs toekomstgericht. De integratie in het gewone leef- en arbeidsmilieu is steeds het hoofddoel van onze opleiding zijn. De werkervaring, schoolse begeleiding is een springplank naar werk of een andere vorm van trajectbegeleiding. Voor leerlingen die tijdens de opleidingsfase een individueel handelingsplan (IHP) hebben met mogelijke doorverwijzing naar het gewoon onderwijs, stippelen we een apart traject uit.

Dit betekent een dubbele opdracht:

 • een levensgerichte vorming – binnen de lessen geïntegreerde algemene sociale vorming) (GASV) worden de leerlingen gevormd naar sociaal geëngageerde jongeren die zelfstandig kunnen wonen en werken.
 • een beroepsgerichte vorming – vorming en scholing (stage in groep (SIG), stage, Alternerende Beroepsopleiding (ABO) naar een beroep binnen het gewoon arbeidscircuit en/of trajectbegeleiding. Om deze opdracht te realiseren biedt het MAI als rode draad door haar werking, structuur en een open communicatie met alle actoren.
 • Het is van essentieel belang dat er een eenduidige visie is omtrent regels en afspraken. Leerlingen en teamleden moeten duidelijk weten wat van hen verlangd wordt. In iedere samenlevingsvorm zijn immers regels en afspraken een noodzaak. Daarom besteedt het MAI hieraan extra aandacht. Alle leerkrachten staan achter het schoolreglement en passen het consequent toe. Leerlingen kennen de gevolgen van het niet naleven van de regels. Belangrijk is een leerling te aanvaarden zoals hij is d.w.z. niet elk gedrag tolereren, maar ervoor zorgen dat er toch geen boodschap van verwerping wordt meegegeven.

  Geduld speelt ook een belangrijke rol in het opvoedingsproces. Het betekent rekening houden met de individuele situatie van de leerling, zijn omgeving, zijn gezin. Vandaar het belang van het individuele handelingsplan. Het is ook belangrijk dat zowel leerkrachten als leerlingen geloven in het streefdoel en ze motivatie en doorzetting putten uit het realiseren van kleine stappen in de goede richting.  

  Visie autiwerking

  Sinds september 2008 is het MAI van start gegaan met een autiwerking voor leerlingen met een autismespectrumstoornis (Type 9 ASS). In onze autiwerking kunnen jongeren tussen 13 en 21 jaar met een diagnose ASS en specifieke onderwijsbehoeften terecht. Door het kleinschalige karakter van het MAI voelt onze school voor velen aan als een veilige, vertrouwde en rustige plek. Ook de mentor speelt een cruciale rol opdat de jongeren zich op school optimaal kunnen ontplooien en dit in een nauwe samenwerking met het netwerk van de jongeren. Daarnaast kiest de school ervoor om de eerste 3 jaren de leerlingen met ASS voor de theoretische vakken les te geven in de structuurklas. Voor de praktijkvakken streven we naar zo klein mogelijke groepen en met zo veel mogelijk autismevriendelijke aanpassingen binnen de reguliere opleidingsvorm 3 (OV3) werking. Vanaf het 4 de jaar kiezen we voor een volledig geïntegreerde werking voor zowel praktijk als theorie, omdat dit de latere integratie ten goede komt. Ons streefdoel is immers om de jongeren voor te bereiden op het werken en leven in een gewoon leef- en arbeidsmilieu. Alle leerkrachten binnen onze school beschikken over een basiskennis van autisme. Daarnaast is er een auti-team op school dat streeft naar een autismevriendelijk beleid . Het geheel wordt gecoördineerd door leerlingbegeleiding en orthopedagoge.

  Basisprincipes autiwerking:

  * Verheldering
  Onze aanpak is gericht op het verduidelijken van ruimte, tijd, activiteiten en het verhelderen van gebeurtenissen, emoties, relaties tussen mensen,... Onze communicatie wordt afgestemd op de leerling met autisme (verbaal en non-verbaal).

  * Visualisatie
  Binnen de school wordt gebruik gemaakt van visuele ondersteuning (werkschema’s, taakanalyse, dagschema, weekschema, stappenplannen,…).

  * Individualisatie
  Elke leerling is uniek en wordt dan ook individueel benaderd. De noden worden individueel bepaald. Specifieke aandacht bij leerlingen met ASS gaat uit naar de aanpak in communicatie, zelfredzaamheid, vrije tijd, sociale vaardigheden, maatschappelijk functioneren, relaties en seksualiteit, het omgaan met ASS,...

  * Functionaliteit
  Het is de bedoeling om de leerlingen op het einde van de opleiding te integreren in het gewone arbeids- en leefmilieu. Nog meer dan bij de andere leerlingen dienen deze leef- en werkvaardigheden extra begeleid te worden en worden vooral die vaardigheden en kennis aangebracht die nuttig zijn voor de latere tewerkstelling en leven.

  * Continuïteit
  Het is van belang dat alle betrokken partijen dezelfde werkwijze toepassen om duidelijkheid, structuur en eenduidigheid te garanderen. Regelmatig overleg is noodzakelijk.

  * Transfer
  Autisme brengt met zich mee dat verworven vaardigheden niet spontaan worden toegepast in nieuwe situaties. Transfer en continuïteit zijn sleutelbegrippen voor leerlingen met ASS. De klemtoon ligt dan ook op het leren generaliseren van de aangeleerde vaardigheden naar een ruimere leeromgeving.

  * Mentorgesprekken
  Elke leerling met autisme heeft een vaste mentor op school. De mentor is een personeelslid van de school. Wekelijks wordt er een mentorgesprek met de jongere georganiseerd. Er komt hiervan een korte neerslag in smartschool zodat de hele school betrokken wordt in de opvoeding en begeleiding van de jongere. Vanuit het individueel handelingsplan (IHP) kunnen onderwerpen worden aangereikt, net zoals dat kan vanuit de jongere en zijn omgeving als vanuit de leerkracht.