Inschrijvingen schooljaar 2024-2025 vanaf 1 maart 2024 Aanmelden

Paramedici

De leerlingen van onze school kunnen paramedische ondersteuning krijgen. Het paramedisch team bestaat uit een kinesiste en een logopediste. Welke leerlingen therapie nodig hebben, wordt beslist enerzijds na individueel onderzoek bij het begin van het schooljaar en anderzijds op vraag van leerkrachten op de klassenraad. De evaluaties gebeuren op de klassenraden en worden neergeschreven in het individueel handelingsplan van de leerlingen.

Kinesitherapie

Via een kiné- behandeling die een individuele en/of groepsaanpak vergt, probeert men de stoornis te behandelen en het psychomotorisch handelen van de leerling te stimuleren. De leerling kan zijn zelfvertrouwen herwinnen en een zekere stabiliteit verwerven. Dit gebeurt in overleg met het schoolteam en het CLB op klassenraden.

Motorische therapie

Bij disjunctie van spieren, gewrichten en/of zenuwen spreekt men van een motorische stoornis. Door aangepaste bewegingstherapie proberen we deze te verbeteren.

Psychomotorische therapie

Bij een ontwikkelingsstoornis in de relatie tussen het denk- en doegedrag spreekt men van een psychomotorische stoornis. Hierbij proberen we de opeenvolgende stadia in de menselijke ontwikkeling te optimaliseren. We doen dit aan de hand van oefeningen op het tijdsbesef, ruimtelijke oriëntatie, lateralisatie, lichaamsbeheersing, perceptie, geheugen, schrijfmotoriek, enz….

Logopedie

De logopedische therapie verloopt meestal individueel, indien nodig in groep. In de therapie wordt er gewerkt aan:

  • het uitbreiden van het taalbegrip en de woordenschat
  • aanleren van sociale vaardigheden
  • probleemoplossend denken
  • functioneel lezen en schrijven
  • articulatie

Deze doelstellingen worden in samenspraak met leerkracht ASV en BGV opgesteld.
Daarnaast ondersteunt de logopediste bij de leerlingen met ASS de leerkracht GASV in de klas . Zij brengt autivriendelijke structuren aan in de lespakketten en dit door middel van werkschema’s, tijdsschema’s en taakanalyses. De werkschema’s worden verdeeld in: zelfstandig werken, werken met de leerkracht/logopediste en werken met de klasgroep.

Orthopedagogie

Leerlingbegeleiding

Wanneer de leerling, de ouders of de leerkracht een hulpvraag voor een bepaalde leerling hebben, wordt deze in een orthopedagogische begeleiding gegoten. Dit houdt in dat er via een bepaalde methodiek aan de hulpvraag gewerkt wordt. Dit gebeurt volgens de principes van het handelingsgericht werken.

Enkele voorbeelden: leren omgaan met ASS, rouwproces begeleiden, vriendschappen leren aangaan, omgaan met gevoelens,… Via deze weg trachten we een vangnet te zijn voor leerling én leerkracht.

Klasgericht werken

Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van een leerling maken wij gebruik van extra ondersteuning in de klas. Dit houdt in dat er tijdens lessen GASV twee leerkrachten in de lessen zullen zijn. We laten ons hierin inspireren door het co-teaching-principe. Hierdoor hebben we de mogelijkheid beter tegemoet te komen aan de diversiteit binnen de klassen en wordt onderwijs op maat ons streefdoel.

Beleidsondersteunend

De taak van de ortho bestaat eruit te ondersteunen op enerzijds het niveau van de school en anderzijds het niveau van de leerkrachten.

Niveau van de school

Als type 9 school is het noodzakelijk onze autiwerking verder uit te werken en te optimaliseren. Op de school wordt er gewerkt met “duidelijke afspraken” voor de leerlingen, het is nodig om dit steeds te herwerken en te optimaliseren indien nodig.

Niveau van de leerkrachten

Voor het personeel worden er nascholingen aangeboden, alsook pedagogisch advies die leerkrachten kunnen meenemen naar de klas. De mentoren op de school worden ondersteund door de ortho. Wanneer het gaat over specifieke begeleidingen worden er methodieken uitgewerkt en wordt dit samen overlopen.

Oudergericht werken

Wanneer er kennismakingsgesprekken plaatsvinden, worden deze ondersteund door de ortho uitgevoerd worden met gebruik van een uitgebreide intake. De ortho pleegt regelmatig overleg met ouders (telefonisch, gesprek op school,…)

Samenwerking met externen

De ortho is aanwezig op multidisciplinaire besprekingen en vormt een brug naar externe diensten zoals CLB, MFC, revalidatiecentra,…

Heb je nog vragen?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.